Anotaris failliet
De rechtbank in Utrecht heeft op dinsdag 5 juli 2016 Anotaris in Bunnik failliet verklaard. De notariële werkzaamheden werden, totdat op 15 augustus 2016 de laatste akten werden ondertekend, waargenomen door andere notarissen. De bedrijfsvoering van Anotaris is op 19 augustus 2016 definitief geëindigd; het kantoor heeft zijn deuren gesloten. Op het voormalige kantooradres van Anotaris is geen notariële kantoororganisatie meer aanwezig.  
 
Curator in het faillissement       
Het faillissement van het kantoor wordt afgewikkeld door een curator, te weten mr. H. Dulack van Van Benthem & Keulen N.V.. Vragen over het faillissement van Anotaris kunnen per e-mail worden gesteld aan LucasTordoir@vbk.nl, Van Benthem & Keulen N.V. / Praktijkgroep Ondernemingsrecht / Insolventierecht, Mr. L.L.C. (Lucas) Tordoir / Advocaat.          

Waarnemer
De waarnemer – de heer Mr Gijs Alferink, notaris in Driebergen-Rijsenburg – neemt voor Anotaris geen nieuwe opdrachten aan. De waarnemer is verantwoordelijk voor de akten en de derdengelden; de waarnemer is niet verantwoordelijk voor herstel van eventueel door Anotaris in het verleden gemaakte fouten. De akten van Anotaris zijn, in afwachting van definitieve toewijzing door de Minister van Justitie en Veiligheid aan een notaris, in zijn beheer. De notaris aan wie het protocol (de akten en de dossiers) van Anotaris zal worden toegewezen is nog niet bekend.            
  
Vragen over akten of dossiers, afschriften/kopieën
Vragen over akten of dossiers kunnen per e-mail gesteld worden aan waarnemer@anotaris.nl.              

afschriften niet per e-mail
Omdat het niet is toegestaan om stukken waarop de notariële geheimhouding betrekking heeft, per e-mail aan een e-mailadres te zenden waarvan niet kan worden vastgesteld of dit toebehoort aan degene die gerechtigd is kennis te nemen van de stukken, kunnen afschriften niet per e-mail worden verstrekt.
 
aanvraag afschrift, grossen  
Afschriften kunnen op aanvraag per post worden verzonden aan het adres volgens de Basisregistratie personen (als het een natuurlijk persoon betreft) of het adres van de rechtspersoon volgens het handelsregister (als het een vereniging, stichting, B.V. betreft). Voor het aanvragen van een afschrift stuurt u een scan van uw legitimatiebewijs (en bij een rechtspersoon ook een scan van een recent uittreksel uit het handelsregister) naar waarnemer@anotaris.nl en vermeld u om welke akte het gaat.
 
kosten  
De kosten voor de afgifte van een afschrift bedragen € 75,00 per aanvraag. Bij aanvraag van meerdere afschriften wordt dit bedrag verhoogd met € 25,00 voor ieder extra afschrift. De kosten dienen vooraf te worden voldaan. De kosten voor de afgifte van een grosse bedragen € 181,50.
Een afschrift van huwelijksvoorwaarden kan - veelal kosteloos - worden opgevraagd bij de Rechtbank van het arrondissement waarin het huwelijk is voltrokken. Een afschrift van akten die betrekking hebben op woningen kan - niet kosteloos - opgevraagd worden bij het kadaster.